Fotos zu den Grillplätzen Beggingen (SH)

Grillstelle Beggingen, Hasenbuck

Beggingen, Hasenbuck

Grillstelle Beggingen, Ob Lucken

Beggingen, Ob Lucken

Grillstelle Beggingen, Ob Lucken

Beggingen, Ob Lucken

Grillstelle Beggingen, Zelgli

Beggingen, Zelgli

Grillstelle Beggingen, Zelgli

Beggingen, Zelgli

Grillstelle Beggingen, Zelgli

Beggingen, Zelgli